Eripedagoogika

Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis toimub õppetöö lisaks põhikooli riiklikule õppekavale ka põhikooli lihtsustatud õppekava järgi.
• Lihtsustatud õppe põhiülesanne on suunata kerge intellektipuudega õpilase arengut ja aidata kujuneda isiksusel, kes tuleb eluga toime võimalikult iseseisvalt, teeb võimetekohast tööd, määratleb end oma rahva liikmena ja riigi kodanikuna.
• Lihtsustatud õppes lähtutakse põhimõttest, et igaühel peab olema võimalus saada haridust vastavalt oma võimetele. Õppekorralduses ja õppesisu valikul arvestatakse õpilaste võimeid ja teisi individuaalseid iseärasusi.
• Lihtsustatud õppes peetakse oluliseks samu humanistlikke seisukohti, mida püstitab põhikooli riiklik õppekava.Tähelepanu pööratakse sallivusele erinevuste suhtes, kaaslaste erivajaduste mõistmisele, oma võimaluste ja piirangute teadvustamisele.
• Lihtsustatud õppe sisu on valdavalt suunatud praktiliste oskuste ja teadmiste omandamisele. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õppekava on koostatud nii, et õpilased omandaksid igapäevases elus toimetulekuks vajalikud teadmised ja oskused, väärtushinnangud ja toimimisviisid. Lihtsustatud õppe väljundiks on praktilist tööd väärtustav ja kutseõppeks valmis olev ühiskonna liige. Taotletakse õpetamist, kasvatamist ja arengu toetamist valdavalt praktilise õppeviisi (harjutamise) kaudu. Reegleid ja teooriaid käsitletakse minimaalselt, nende ülesandeks on üldistada ja teadvustada praktiliselt omandatut. Praktilised oskused konkretiseeritakse õpitulemustes. Praktiliste oskuste omandamisel toetutakse emakeeles (suhtlemine, teabe hankimine), matemaatikas jt ainetes omandatud teadmistele ja oskustele. Seosed eri ainevaldkondade vahel kujunevad üldõppe või selle elementide rakendamise, õpetust läbivate teemade, õppeülesannete,-meetodite ja –viiside abil. Suur tähtsus õppe-kasvatusprotsessis on tunnivälisel tegevusel ( õppekäigud ja õpilasüritused).
• Õppe-kasvatustööd täiendavad ja ilmestavad traditsioonilised ettevõtmised: õppereisid sügisel,talvel ja kevadel, jõulu-ja kevadpeod lastevanematele, üle 10-aastase kogemusega osalemine vabariiklikul erivajadustega noorte teatrifestivalil „Savilind“, ülelinnaline Kuninga-kooli käsitööpäev, aktiivne osavõtt Eesti Eriolümpia (EEO), Eesti Vaimupuuetega Inimeste Spordiliidu (EVPISL) ja oma ning teiste Pärnu koolide poolt HEV õpilastele korraldatavatest spordiüritustest ( n. ülelinnaline kevadine spordipäev HEV õpilastele Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis jms.)