Keelte aineühendus

KEELTE AINESEKTSIOON
Keelte ainesektsiooni tegevuses osalevad kõik meie kooli eesti, vene, saksa ja inglise keele pedagoogid, kes huvituvad ühistegevuse kaudu oma panuse andmisest või peavad vajalikuks teiste sama valdkonna vastu huvitundvate pedagoogidega mõtteid vahetada.
Keelte ainesektsiooni üks olulisemaid ja vastutusrikkamaid ühistegevusi on meie kooli õpilasvõistluste ja -ürituste läbiviimine.
Oma tegevuse planeerimiseks ja korraldamiseks toimuvad ainesektsioonil koosolekud. Ainesektsioon on valinud omale juhi, kes igapäevaselt esindab ainesektsioonis osalejate ühiseid huve ning korraldab ainesektsiooni tegevust. Hetkel juhib keelte ainesektsiooni Reene Tammearu.

VÕÕRKEELTE ÕPETAMINE
Meie koolis õpetatakse 3 võõrkeelt.
A-võõrkeeleks on inglise keel alates 1. klassist ühe nädala tunniga, alates 3. klassist 4 nädalatunniga. 6. klassi õpilased saavad valida oma B- võõrkeeleks saksa või vene keele kolme nädalatunniga.
Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis võõrkeeli õpetavad õpetajad on kõik vastavalt kvalifitseeritud oma ala professionaalid. Õpetajad on usinad võtmaks osa erinevatest koolisisestest ning koolivälistest koolitustest.
Võõrkeeleõpetus Pärnu Kuninga Tänava põhikoolis annab õpilastele keeleoskuse, mis võimaldab autentses keelekeskkonnas iseseisvalt toime tulla. Õpilane omandab keele kui suhtlusvahendi, võõrkeeleoskus on kaasaegses ühiskonnas ülimalt oluline, et olla maailmakodanik. Keeleõpe on seotud üldise kultuurilise tausta vahendamisega ning oma võimete arendamisega: iga võõrkeele õppimine treenib mälu, suhtlemisoskust, analüüsivõimet, sotsiaalseid oskusi ning abstraktset mõtlemisvõimet, toetab loovat lähenemist ja probleemilahendusoskust.
KOOLILEHT
Koolileht Kuninga Kuulutaja antakse välja kord veerandis. Toimetusse kuuluvad hetkeseisuga 5.–8. klassi noored, kes kajastavad õpilaste rõõme ja muresid, annavad ülevaate päevakajalistest sündmustest nii koolis kui mujal ning pakuvad kooliperele võimalust meelt lahutada. Loomulikult on lehes olemas ka õpilaste omaloomingu nurgake. Koolilehe meeskonda juhendab emakeeleõpetaja Kristiina Hunt.

Silium O