• Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  peamaja Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Kesklinna koolide võimla

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

 • vaade aiale Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

Oluline info märtsis, aprillis ja mais 2021

Valitsus võttis 27. aprillil vastu põhimõttelise otsuse, mis lubab alates 3.maist kontaktõppele lisaks algklassidele (1.-4.kl) ka 9. klasside õpilased. Õppetööd tuleb läbi viia kõiki COVID-19 ohutusreegleid järgides.

Juhul, kui kooli tulev õpilane viibis koolivaheajal välismaal, peab ta jääma 10-päevasesse eneseisolatsiooni või tegema mitte väiksema kui kuue päevase vahega kaks PCR-koroonatesti. Esimese testi võib teha välisriigis kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist või kohe pärast riiki jõudmist. Kooli ja huviringi võivad lapsed või noored naasta alles pärast teist negatiivset testitulemust. Eneseisolatsiooni kohustus ei laiene praegu vaid üksikutest riikidest Eestisse tulles, nende riikide nimekiri on toodud välisministeeriumi kodulehel. Eestisse saabumisel tuleb täita piiriületaja ankeet.
Loe lisaks: https://vm.ee/et/uudised/uuendatud-teave-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele-perioodil-2604-02052021

5.–8. klasside õpilased on jätkuvalt distantsõppel ja õppetöö toimub veebi tundidena tunniplaani järgselt Teamsi keskkonnas (kõik tunnid). Toimub reaalne juhendamine, õpetamine.

Koolis olevate laste osas on juhised (Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmise seletuskirjast):
* Maski kandmise kohustus nii õpetajatel, kogu kooli personalil kui ka õpilastel.
* Hajutamise kohustus nii klassis kui ka väljaspool klassi kooliruumides.
* Tehakse kõik, mis võimalik, et klassid omavahel kooli territooriumil kokku ei puutuks, sealhulgas koridoris, riietusruumis ja sööklas.
* Tundide vahel ruumide tuulutamine.
* Tagatakse desinfitseerimisvahendid ja käte pesu peale igat tundi.
* Laulmine ja kehaline kasvatus toimuvad võimalusel välistingimustes ja hajutatult. Võimaluse korral toimuvad ka muud tunnid välistingimustes.
* Kooli territooriumile ja koolihoonesse võõraid (kes ei ole õpilased, kooli töötajad, teenuse pakkujad või tugiisikud) ei lubata.

AVALEHT

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli üldise atmosfääri määravad kooli kultuur ja traditsioonid.
Kooli kultuur ilmutab end klassitubades, fuajees, koridorides, tundides, huviringides ja õpilaste kodudes, aga ka ühistes jõulunäidendites, emadepäeva kirikukontserdites, jõulu- ja aastalõpu pidulikes direktsiooni vastuvõttudes, kooli aastaõpetajate ja parimate õppurite autasustamises. Kooli kultuur peegeldub ka  kogu kollektiivi ja õpilaskonna püüetes arvestada ja säilitada ajaloolise haridustempli traditsioone, hinnates kõrgelt ajaloolist keskkonda ja arhitektuuripärandit, mis aitab õppida ka tulevikus väärtustama identiteeti ja ainupära.

Kooli õppe- kasvatustöö rajaneb alljärgnevatel põhimõtetel:

Kui laps elab kiitusega, õpib ta lugupidamist

Kui laps elab lahkusega, õpib ta õiglust

Kui laps elab turvalisusega, õpib ta ustavust

Kui laps elab tunnustuse ja heakskiiduga, õpib ta leidma maailmas armastust.

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool asub 1875. aastal uusklassitsistlikus stiilis ehitatud koolihoones. Selles hoones töötas aastatel 1875- 1944 Pärnu Poeglaste Gümnaasium. Siit sirgusid olulised inimesed Eesti riigile, kes etendasid silmapaistvat ja mõjuvat osa kultuuri- ja teadusvallas, poliitikas ning ühiskondlikus elus. Üheteistkümnest Eesti riigitüüril olnud mehest olid viiel sidemed selle kooliga- Fr. Akkelil, J. Jaaksonil, K. Pätsil, J. Teemandil ja J. Uluotsal. Kooli vilistalased on ka male suurmeister Paul Keres, kelle büst asub koolimaja ees ning tuntud ooperilaulja Tiit Kuusik, armastatud muusik ja helilooja Valter Ojakäär. Koolihoones on avatud mälestustahvel nimekatele vilistlastele, kooli aulas asuvad büstid  Jüri Vilmsile ja Theodor Poolile.
Koolihoone auväärne minevik on andnud Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolile tugeva aluse ja suuna tänaste noorte kasvatamisel läbi kooli traditsioonide ja ühtsete väärtushoiakute.
Tänapäeval on Pärnu Kuninga Tänava Põhikool integreeritud põhikool, kus õppetöö toimub nii riikliku põhikooli kui põhikooli lihtsustatud õppekava alusel. Koolis õpib 503 õpilast ja töötab üle 50 pedagoogi.
Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli kontseptsioon on kaasava kooli kontseptsioon, mille motoks on rohkem sallivust. Koolikultuur aktsepteerib iga õpilase eripära ja võimeid. Põhiprotsess on õpilase areng ja selle arengu eeldus on koostöö igal tasandil. Õpilast toetatakse ja tema arengut hinnatakse võrrelduna tema võimetega. Koolis on ühtsed väärtushoiakud ja käitumisnormid (õpilased, õpetajad, lapsevanemad, koolitöötajad). Pedagoogilise personali suundumus on olla õppimiskeskne õpetaja (õpioskuste õpetamine, kaasaegsete õppemeetodite rakendamine, loovuse ja uuriva tegevuse toetamine, õpetaja eneseanalüüs).

Meie kooli missioon:

Mitmekülgsed valikud, kohanemisvõime ja lugupidavaid suhteid pakkuv kvaliteetne haridus loob vundamendi kogu eluks.

Meie kooli visioon:

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool on parim põhikool: see ei ole võistlus teistega, vaid mõtteviis – lubadus olla iga päev parim versioon iseendast ja leida parim igast lapsest. Me tagame antava hariduse kvaliteedi ja usaldatavuse. Peame oluliseks võimetekohast pingutust, sotsiaalseid oskuseid ja loovust. Väärtustame elukestvat õpet.

Meie kooli põhiväärtused:

1. Avatus ja koostöö – oleme õppe- kasvatusvaldkonnas parimad asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumise ja vastutustundega. Meie prioriteediks on kestlik areng ja vastutustundlik maailmakodaniku kasvatamine. Toetudes headele akadeemilistele teadmistele julgeme koostöös vanematega leida probleemidele lahendusi, mõelda teisiti ning olla pidevas arengus. Meie tegevus on arusaadav ja avatud. Austame ja arvestame oma partnereid ning nende seisukohti.

2. Loovus ja uuriva tegevuse toetamine – õpime igast kogemusest ja arendame loovust iseendas, et luua uudseid lahendusi. Väärtustame koolirõõmu- nii õppija kui õpetaja heaolu. Tunneme heameelt liikumisest. Oleme avatud uuendustele ning mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi haridussüsteemis. Toetame uute teadmiste otsinguil maailma uurimist, nutikaid lahendusi ning suuname küsima, avastusi tegema ja saadud tulemusi kontrollima.

3. Väärikus, traditsioonide austamine ja kooli ajaloo väärtustamine – oleme usaldusväärsed ja vastutame oma sõnade, valikute ja käitumise eest. Suhtleme inimestega avatult ja lugupidavalt. Eesti Vabariik on meie kodumaa ning me armastame, austame ja hoiame seda. Hoiame au sees Eesti rahvussümboleid, eesti keelt ja kultuuri. Loome ja väärtustame oma kooli ajalugu.