Kooli vastuvõtt

  • Esimesse klassi õppima asumine

* Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Pärnu linnas on kaheksa munitsipaalpõhikooli ja kolm erapõhikooli. Erakooli saab õppima asuda vastavalt erakooli poolt kehtestatud vastuvõtutingimustele. Munitsipaalkoolides tagatakse õppimisvõimalus neile õpilastele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Pärnu linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Pärnu linn.

Lapsevanemal on võimalik valida kolme munitsipaalpõhikooli tüübi vahel:

– elukohajärgne põhikool (määratakse lapsele elukohajärgselt)

– ülelinnalise vastuvõtuga põhikool või kooli eriklass (avalduse alusel)

– ülelinnalise vastuvõtuga põhikool või klass hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele (avalduse alusel)

Elukohajärgne põhikool määratakse lapsele alates 2016. aastast e-keskkonna ARNO abil ja lapsevanemad ei pea lapse esimesse klassi registreerimiseks enam taotlust esitama.

ARNO on tarkvarasüsteem omavalitsuse haridusteenuste haldamiseks, millele on juurdepääs ka lapsevanematele. Vanem saab e-keskkonda siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või pangalinkide abil. Vanem näeb ainult oma lapse või laste andmeid.

* ARNO

* ARNO kasutusjuhend

Täpsem infio Pärnu linna kodulehel

 

Kõik lapsevanemad, kelle lapsed tulevad 2018. 1. septembril Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli I klassi, on oodatud kooli saali loengule 7. mail kl 17.00.

Kooli direktor Urve Krause tutvustab  kooli väärtusi, kodukorda ja kooli päevakava. Sotsiaalnõustaja Kersti Kesküla räägib koolivalmiduse sotsiaalsest küljest.

Sel kuupäeval  saab koolis ka valida oma lapsele individuaalse vestluse toimumise aja (osalevad laps ja vanem(ad)).

Palume kõigil kaasa võtta lapse koolivalmidus kaart ja sünnitunnistus koopia tegemiseks. Lisaks ootame iga õpilase kohta pildifaili lapse pildiga  õpilaspiletile. Faili nimi peab olema lapse nimi.  Fail saata aadressile koidula.sade@kuninga.parnu.ee

  1. mail kl 17.00 -17.45 on kooli oodatud kõik kooli tulevad lapsed
  1. juunil kl 17.00 toimuvad klassikoosolekud (lapsevanematele)