Kool

Kooli üldise atmosfääri määravad kooli kultuur ja traditsioonid.
Kooli kultuur ilmutab end klassitubades, fuajees, koridorides, tundides, huviringides ja õpilaste kodudes, aga ka ühistes jõulunäidendites, emadepäeva kirikukontserdites, jõulu- ja aastalõpu pidulikes direktsiooni vastuvõttudes, kooli aastaõpetajate ja parimate õppurite autasustamises. Kooli kultuur peegeldub ka  kogu kollektiivi ja õpilaskonna püüetes arvestada ja säilitada ajaloolise haridustempli traditsioone, hinnates kõrgelt ajaloolist keskkonda ja arhitektuuripärandit, mis aitab õppida ka tulevikus väärtustama identiteeti ja ainupära.

Kooli õppe- kasvatustöö rajaneb alljärgnevatel põhimõtetel:

Kui laps elab kiitusega, õpib ta lugupidamist

Kui laps elab lahkusega, õpib ta õiglust

Kui laps elab turvalisusega, õpib ta ustavust

Kui laps elab tunnustuse ja heakskiiduga, õpib ta leidma maailmas armastust.

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool asub 1875. aastal uusklassitsistlikus stiilis ehitatud koolihoones. Selles hoones töötas aastatel 1875- 1944 Pärnu Poeglaste Gümnaasium. Siit sirgusid olulised inimesed Eesti riigile, kes etendasid silmapaistvat ja mõjuvat osa kultuuri- ja teadusvallas, poliitikas ning ühiskondlikus elus. Üheteistkümnest Eesti riigitüüril olnud mehest olid viiel sidemed selle kooliga- Fr. Akkelil, J. Jaaksonil, K. Pätsil, J. Teemandil ja J. Uluotsal. Kooli vilistalased on ka male suurmeister Paul Keres, kelle büst asub koolimaja ees ning tuntud ooperilaulja Tiit Kuusik, armastatud muusik ja helilooja Valter Ojakäär. Koolihoones on avatud mälestustahvel nimekatele vilistlastele, kooli aulas asuvad büstid  Jüri Vilmsile ja Theodor Poolile.
Koolihoone auväärne minevik on andnud Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolile tugeva aluse ja suuna tänaste noorte kasvatamisel läbi kooli traditsioonide ja ühtsete väärtushoiakute.
Tänapäeval on Pärnu Kuninga Tänava Põhikool integreeritud põhikool, kus õppetöö toimub nii riikliku põhikooli kui põhikooli lihtsustatud õppekava alusel. Koolis õpib 503 õpilast ja töötab üle 50 pedagoogi.
Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli kontseptsioon on kaasava kooli kontseptsioon, mille motoks on rohkem sallivust. Koolikultuur aktsepteerib iga õpilase eripära ja võimeid. Põhiprotsess on õpilase areng ja selle arengu eeldus on koostöö igal tasandil. Õpilast toetatakse ja tema arengut hinnatakse võrrelduna tema võimetega. Koolis on ühtsed väärtushoiakud ja käitumisnormid (õpilased, õpetajad, lapsevanemad, koolitöötajad). Pedagoogilise personali suundumus on olla õppimiskeskne õpetaja (õpioskuste õpetamine, kaasaegsete õppemeetodite rakendamine, loovuse ja uuriva tegevuse toetamine, õpetaja eneseanalüüs).

Meie kooli missioon:

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli kõikide töötajate missiooniks on luua tingimused ennast usaldava, väärika, õppida oskava, koostöövõimelise ettevõtliku isiksuse kujunemisele sõltumata tema võimekusest, ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist.

Meie kooli visioon:

Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel. Meid hindavad kõrgelt õpilased, nende vanemad, kogukond ja üldsus. Meie õpilastel on suutlikus luua uut teadmist, nad on ennast usaldavad, eneseväärikad, ettevõtlikud ja aktiivsed. Kannavad selgelt eetilisi tõekspidamisi, on ausad ja usaldusväärsed ning jälgivad säästvat keskkonda hoidvat ideoloogiat. Meie kooli töötajatel ja õpilastel on oskus hoida end vaimselt ja füüsiliselt heas vormis, nad on kohanemisvõimelised ja avatud uutele väljakutsetele ning õppimine on kujunenud elulaadi osaks.

Meie kooli põhiväärtused:

1. Kooli avatus ja positiivse kogemuse jagamine – tahame olla õppe- kasvatusvaldkonnas parimad asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumise ja vastutustundega. Toetume pedagoogilises tegevuses kaasaegsetele ja teoreetilistelt põhjendatud lähenemisviisidele. Pidevalt juurde õppivad töötajad on varandus, mis võimaldab edasi areneda. Meie tegevus on arusaadav ja avatud nii kolleegidele, partneritele kui avalikkusele.

2. Meeskonnatöö ja koostöö lastevanematega – tahame olla usaldusväärsed, õiglased ja koostööle avatud partnerid, kuna parimad tulemused tekivad koostöös. Austame ja arvestame oma partnereid ning nende seisukohti.

3. Loovuse ja uuriva tegevuse toetamine – õpime igast kogemusest ja arendame loovust iseendas, et luua uudseid lahendusi. Oleme avatud uuendustele ning mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi haridussüsteemis. Toetame uute teadmiste otsinguil maailma uurimist ning suuname küsima, avastusi tegema ja saadud tulemusi kontrollima.

4. Väärikus, traditsioonide austamine ja kooli ajaloo väärtustamine – oleme usaldusväärsed ja vastutame oma sõnade, valikute ja käitumise eest. Suhtleme inimestega avatult, sõbralikult ja viisakalt. Eesti Vabariik on meie kodumaa ning me armastame, austame ja hoiame seda. Hoiame au sees Eesti rahvussümboleid, eesti keelt ja kultuuri.