Hoolekogu

Hoolekogu esimees:
Tiina Kesküla
e-post: tiinakeskula[at]gmail.com

Hoolekogu liikmed:

1. Ago Altjõe – kooli pidaja esindaja

2. Maarja Säde – vanemate esindaja

3. Kerly Siimpere- vanemate esindaja

4. Iris Ruut – vanemate esindaja

6. Helena Antson – vanemate esindaja

7. Rene Veski – vanemate esindaja

8. Ege Juurikas- õppenõukogu esindaja

9. Eda Sempelson- õppenõukogu esindaja

10. Reene Tammearu- õppenõukogu esindaja

11. Richard Oliver Allmaa – õpilasesinduse esindaja

12. Karel Reisenbuk – vilistlaste esindaja

13. Liis Õmblus- vilistlaste esindaja

14. Jaak Martinson- kooli toetava organisatsiooni esindaja

15. Andrus Kärpuk – kooli toetava organisatsiooni esindaja

Hoolekogu ülesanded tulenevad Põhikooli ja gümnaasiumiseadusest :

§ 73.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.
[RT I, 11.07.2013, 1 – jõust. 01.09.2013]

  (11) Hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
  11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
  15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  17) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.