Raamatukogu

Daivi Jõerand
raamatukogu juhataja
e-post: daivi.joerand@kuninga.parnu.ee

Väike juhis raamatukogu kasutamiseks:

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli raamatukogu kodukord.

LUGEJAD
Kooliraamatukogu lugejaks võivad olla kõik õppeasutuse õpilased, õpetajad, töötajad.
Lugejaks registreeritakse õpilased klassi nimekirja alusel, muud lugejad isikut tõendava dokumendi alusel.
Lugeja kinnitab raamatukogu kodukorra tundmist ja järgimist allkirjaga.
Lugejad taasregistreeritakse iga õppeaasta 1. septembrist. Lugejate andmeid täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne võlgnevuse likvideerimist ja neile teavikuid ei laenutata.
I klassi õpilased saavad raamatukogu lugejaks registreeruda II poolaastast.

TEENUSED
Kooliraamatukogu teenused- kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, Interneti ja andmebaaside kasutamine, videofilmide vaatamine- on tasuta.
Kooliraamatukogu laenutab lugejale teavikuid nii kohalkasutamiseks kui ka koju.
Lugeja saab valida vajalikke teavikuid kas avariiulitelt või raamatukoguhoidja abiga.
Kohapeal kasutatavaid teavikuid (sõnaraamatud, teatmeteosed, teavikute ainueksemplarid, ajakirjade viimased numbrid) laenutatakse koju erandjuhtudel kokkuleppel raamatukoguhoidjaga.
Kojulaenutatavate teavikute tagastamistähtaeg on kaks nädalat. I klassi õpilane võib korraga laenutada 1 teaviku, II-IX klassi õpilane 2 teavikut.
Vajadusel võib lugeja tagastamistähtaega pikendada veel kaks nädalat, kui teavikut pole soovinud teine lugeja. Teavikud tähtajaks tagastamata jätnud õpilasele saadetakse meeldetuletus klassijuhataja kaudu. Krooniliste võlglaste suhtes teeb otsuse kooli juhtkond. Kool võib nõuda viivist tagastamistähtaja ületanud teaviku eest. Viivise suuruse määrab kooli direktor.

ÕPIKUD, TÖÖVIHIKUD JA MUUD ÕPPEVAHENDID
Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse prgr 23 lg 2 võimaldab kool põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.
I-IV klassi õpilastele annavad õpikud, töövihikud ja lisamaterjalid klassijuhatajad koostöös raamatukoguga.
I klassi õpilased ei pea tagastama Aabitsat. I-II klassi õpilased ja a-osa õpilased ei pea tagastama tööraamatuid. Muud õpikud tagastatakse klassijuhataja või II ja III kooliastmes aineõpetaja vahendusel peale õppeaasta lõppu, hiljemaltt 27. juuniks, pikendatud õppetöö ainetes 27. augustiks.
Õpikute väljastamise ja tagastamise tähtajad pannakse välja raamatukogu stendile, kooli koduleheküljele, e-kooli foorumisse ja kooli teadete stendile. Tähtaegadest kinnipidamine on kohustuslik.
Õpikute ja töövihikute kättesaamist kinnitab õpilane oma allkirjaga.
Õpilane vaatab kätte saadud õpikud üle ja teatab leitud puudustest (määrdunud, lehed puudu vm) kahe nädala jooksul õppeaasta algusest raamatukogusse. Õpiku saab välja vahetada kuni 15. septembrini.
Õpikusse tuleb vastavale kohale kirjutada klass, õppeaasta ja õpilase nimi. Õpikule tuleb ümber panna kas kattepaber või kilekaaned.
Töövihikud, töölehed ja muud õppevahendid vastavalt kooli õppekavale saavad õpilased tasuta koos õpikutega ja ei pea neid koolile tagastama. Kõiki eelpool nimetatud õppevahendeid väljastatakse õpilasele ühekordselt. Mitmeks õppeaastaks ette nähtud õppematerjalide (nt kontuurkaardid, ülesannete kogud) säilimise eest vastutab õpilane ja kool neid ei asenda.
Raamatukogu kindlustab aineõpetajad ühe tasuta õppekomplektiga (õpik, töövihik, töölehed, õpetajaraamat, kassett, CD-plaat, testid jne). Võimaluse korral laenutatakse õpetajale õppeaastaks lisaõpik.
Klassikomplektina laenutatud teavikute säilimise ja tagastamise eest vastutab aineõpetaja.
Töösuhted lõpetanud õpetaja või töötaja ning õpilaste nimekirjast välja arvatud õpilane tagastab enne lahkumist raamatukogust laenutatud teavikud. Teavikute tagastamise kohta annab raamatukoguhoidja allkirja teatisele, mille põhjal kantselei väljastab vajalikud dokumendid.
Kaotatud või rikutud teavikud (raamatud, õpikud, töövihikud jm) tuleb asendada sama või kokkuleppel raamatukoguhoidjaga teise samaväärse teavikuga. Erandjuhtudel (ainueksemplar, eriti väärtuslik teavik) võib nõuda 10-kordse turuhinna maksmist. Õpilase tekitatud kahju korvab lapsevanem.

RAAMATUKOGU KASUTAMINE
Lugeja kasutab raamatukogu sihipäraselt: loeb, õpib, vajadusel pöördub abisaamiseks raamatukoguhoidja poole. Lahkudes korrastab lugeja oma töökoha.
Raamatukogu ruumides (lugemissaal, laenutus) hoitakse vaikust ja korda, omavaheline suhtlemine toimub teisi häirimata.
Vastavalt kooli kodukorrale raamatukogu ruumides ei sööda ega jooda.
Raamatukogu kodukorda rikkunud lugejalt võib raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta kooli juhtkonna otsusega kuni üheks õppeveerandiks. Õpilase vanemale teatatakse sellest kirjalikult.
Kodukorras reguleerimata küsimused lahendatakse lugeja, raamtukoguhoidja ja kooli juhtkonna koostöös.

RAAMATUKOGU ON TÖÖPÄEVADEL AVATUD 8.00-15.00.
KOOLIVAHEAEGADEL ON RAAMATUKOGU AVATUD VASTAVALT KOOLI TÖÖGRAAFIKULE.
Raamatukoguhoidja Ave Fohs

Kooli direktori poolt kinnitatud kodukord pannakse tutvumiseks välja raamatukogu infostendile ja kooli koduleheküljele.
KÄESOLEV KODUKORD HAKKAB KEHTIMA ALATES 1. 09.2007.

Raamatukogu põhimäärus:
Koostatud “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 15 lõige 5 alusel.

I  Üldsätted
1.1. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli raamatukogu põhimäärus määrab kooliraamatukogu ülesanded ja korralduse alused.
1.2. Kooliraamatukogu põhiülesandeks on õpilaste ja õpetajate varustamine õppe- ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjandusega, audio-visuaalsete ja muude infokandjatega, selle säilitamise ja kättesaadavaks tegemine, õpilaste lugemishuvi ja iseseisva õpitöö oskuste arendamine.
1.3. Kooliraamatukogu on õppeasutuses nõutav struktuuriüksus, mis allub oma tegevuses kooli juhtkonnale ja kollegiaalsete juhtimisorganite (õppenõukogu, hoolekogu) otsustele. Kooliraamatukogu asutatakse ja suletakse omaniku otsusega.

II Kooliraamatukogu ülesanded
2.1. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli raamatukogu missiooniks on olla ÕPIKESKUS
– mis vastab kooli õppesuunale ja võimalustele,
– mis õpetab õpilastele teabe kasutamise ja õpioskuste kujundamise oskusi,
– kus õpilaste juhendajaks on raamatukoguhoidja, infotöötaja, laborant ja õpetajad.
2.2. Kooliraamatukogu:
– Toetab kooli õppekavas kinnitatud hariduslikke eesmärke,
– Kujundab lastes harjumuse ning huvi lugemise, õppimise ja raamatukogu kasutamise vastu,
– Pakub koostöö ja info kasutamise võimalusi, et õpilased hangiksid teadmisi, arendaksid oma mõistmis- ja kujutlusvõimet ning tunneksid oma tegevusest naudingut,
– Toetab kõiki õpilasi, et nad õpiksid väärtustama ja kasutama informatsiooni, sõltumata selle vormist,
– Võimaldab juurdepääsu kohalikele, regionaalsetele, riiklikele infoallikatele, et tutvustada õppuritele erinevaid ideid, kogemusi ja arvamusi,
– Organiseerib üritusi, mis ergutaksid kultuuri- ja ühiskonnateadlikkust,
– Aitab kaasa õpilaste ettevalmistusele aineolümpiaadideks,
– Osaleb pädevuste kujundamisel eelkõige raamatukoguõpetuse kaudu, mis:
* annab õpilastele teavet raamatukogu süsteemist ja kasutusvõimalustest
* õpetab raamatukogudest infot leidma ja selekteerima,
* aitab omandada infokirjaoskust:
* õpilane õpib küsimusi esitama ja probleemi püstitama,
* õpilane õpib infoni jõudma ja seda kasutama,
* õpilane õpib õppima,
* õpilasele tutvustatakse õppimise ideed.
– Osaleb nii ainetevahelises kui ka õpilastele erinevates tegevusliikides toimuvas integratsioonis. Töösuunad õppeprotsessi integreerimisel on:
* kooliraamatukogu arenduslik tegevus lähtudes kooli vajadustest ja huvidest,
* õppekirjanduse kogu ja põhikogu komplekteerimine lähtudes kooli õppekavast ja ainekavadest,
* kooliraamatukogu õpikeskkonna kujundamine lähtudes õpetamise stiilidest ja meetoditest,
* ainealase töö toetamine raamatukogu ruumides, kogude tehnoloogia, infootsisüsteemide ja teeninduse kaudu,
* huvijärgse tegevuse toetamine, eelkõige õpilaste huvilugemise arendamise kaudu,
– Teeb koostööd kooli õpetajate, hoolekogu, juhtkonna ja lastevanematega.

III Kooliraamatukogu fondid
3.1. Kooliraamatukogu fondid komplekteeritakse vastavalt põhikoolile vajaliku pedagoogilise, metoodilise, teadusalase, teatme- ja ilukirjanduse, perioodika- ja arvuti tarkvaraga.
3.2. Kooliraamatukogu komplekteerimise allikaks on tsentraliseeritud varustamine, ostud ning annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt.
3.3. Õppeasutus võib oma lugejatele tarbetut kirjandust tasuta üle anda teistele raamatukogule või müüa nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele Kultuuri- ja Haridusministeeriumi loal.
3.4. Õppe- ja kasvatustöös pidevalt kasutusel olev teatmekirjandus antakse vastavatesse õppekabinettidesse, kus nende kasutamise ja säilitamise eest vastutab vastava õppekabineti (laboratooriumi) juhataja.

IV  Kooliraamatukogu teenindus ja lugeja
4.1. Kooliraamatukogu kasutamine on tasuta.
4.2. Kooliraamatukogu võivad kasutada ja raamatukogu lugejaks olla kõik kooli õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal ning lapsevanemad.
4.3. Lugeja õigused ja kohustused sätestatakse õppeasutuse juhtkonna poolt kinnitatud kooliraamatukogu kasutamise eeskirjas.
4.4. Kooliraamatukogu on lugejatele avatud kogu koolipäeva vältel 8 tundi alates kella 8.00-15.00.

V  Kooliraamatukogu juhtimine ja töötajad
5.1. Kooliraamatukogu kutsenõuded ja vastava kutseeksami sooritamise korra kehtestab Haridusministeerium.
5.2. Kooliraamatukogu hoidjaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu direktor.
5.3. Kooliraamatukogu tegevuse eest vastutab raamatukogujuhataja.
5.4. Kooliraamatukogude arengusuundade läbiarutamiseks ja koostöö organiseerimiseks moodustab Pärnu linna Haridusamet vastavaid komisjone ja sektsioone.
5.5. Metoodilist konsultatsiooni annavad ja täiendkoolitust korraldavad kooliraamatukogudele linna keskraamatukogu, Eesti Lasteraamatukogu, Eesti Rahvusraamatukogu ja Pärnu Linnvalitsuse Haridus- ja Kultuuriosakond.
5.6. Järelvalvet kooliraamatukogude võrgu ja raamatukogude tegevuse üle teostab Haridus –  ja Teadusministeerium.

VI  Kooliraamatukogu finantseerimine
6.1. Kooliraamatukogu ruumid, sisustuse ning rahalised vahendid kirjandusega ja audio-visuaalsete ning muude infokandjatega pidevaks varustamiseks tagab kooli omanik.
6.2. Kooliraamatukogu finantseerimiseks ette nähtud raha on õppeasutuse eelarve osa.
6.3. Finantseerimise allikateks võivad olla ka enda teenitud vahendid ja/või annetused.