Õppeaasta eesmärgid

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 2022/23 õppeaasta õppekasvatustöö eesmärgid:

Kõigile õpilastele võrdsete võimaluste tagamine õppe- ja kasvatustööks. Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust, kohanemisvõimet ja ettevõtlikkust arendava õpikäsitluse rakendamine loomaks valikuvõimalused võimetekohaseks edasiõppimiseks ja edukaks toimetulekuks ühiskonnas.

Kooli missioon, visioon ja väärtused

Kooli missioon:

Mitmekülgsed valikud, kohanemisvõime ja lugupidavaid suhteid pakkuv kvaliteetne haridus loob vundamendi kogu eluks.

Kooli visioon:

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool on parim põhikool: see ei ole võistlus teistega, vaid mõtteviis – lubadus olla iga päev parim versioon iseendast ja leida parim igast lapsest. Me tagame antava hariduse kvaliteedi ja usaldatavuse. Peame oluliseks võimetekohast pingutust, sotsiaalseid oskuseid ja loovust. Väärtustame elukestvat õpet.

Kooli põhiväärtused:

1. Avatus ja koostöö – oleme õppe- kasvatusvaldkonnas parimad asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumise ja vastutustundega. Meie prioriteediks on kestlik areng ja vastutustundlik maailmakodaniku kasvatamine. Toetudes headele akadeemilistele teadmistele julgeme koostöös vanematega leida probleemidele lahendusi, mõelda teisiti ning olla pidevas arengus. Meie tegevus on arusaadav ja avatud. Austame ja arvestame oma partnereid ning nende seisukohti.

2. Loovus ja uuriva tegevuse toetamine – õpime igast kogemusest ja arendame loovust iseendas, et luua uudseid lahendusi. Väärtustame koolirõõmu- nii õppija kui õpetaja heaolu. Tunneme heameelt liikumisest. Oleme avatud uuendustele ning mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi haridussüsteemis. Toetame uute teadmiste otsinguil maailma uurimist, nutikaid lahendusi ning suuname küsima, avastusi tegema ja saadud tulemusi kontrollima.

3. Väärikus, traditsioonide austamine ja kooli ajaloo väärtustamine – oleme usaldusväärsed ja vastutame oma sõnade, valikute ja käitumise eest. Suhtleme inimestega avatult ja lugupidavalt. Eesti Vabariik on meie kodumaa ning me armastame, austame ja hoiame seda. Hoiame au sees Eesti rahvussümboleid, eesti keelt ja kultuuri. Loome ja väärtustame oma kooli ajalugu.

Tunnuslause: Oleme akadeemilised, sportlikud ja loovad.

Arengukava perioodi 2020-2030 strateegilised eesmärgid:

1. Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis on väärtuspõhine demokraatlik ja kõiki osapooli kaasav juhtimiskultuur – jagatud juhtimine.

2. Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis töötavad motiveeritud ja koostööle orienteeritud elukestvalt õppivad töötajad.

3. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool on õppijakeskne põhikool, mis on avatud uuendustele ja koostööle.

4. Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis on kaasaegne mitmekülgseid valikuid pakkuv kõigile osapooltele turvaline õpikeskkond.

5. Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolist saadav haridus on kvaliteetne ja usaldusväärne, mitmekülgseid võimalusi ning võimetekohast pingutust pakkuv.