Õppeaasta eesmärgid

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 2019/20 õppeaasta õppekasvatustöö eesmärgid:

Kõigile  õpilastele võrdsete võimaluste tagamine õppe- ja kasvatustööks. Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust, kohanemisvõimet ja ettevõtlikkust arendava õpikäsitluse rakendamine loomaks valikuvõimalused võimetekohaseks edasiõppimiseks ja edukaks toimetulekuks ühiskonnas.

Kooli missioon, visioon ja väärtused

Kooli missioon:

Kooli missiooniks on luua tingimused ennast usaldava, väärika, õppida oskava, koostöövõimelise ettevõtliku isiksuse kujunemisele sõltumata tema võimekusest, ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist.

Kooli visioon:

Olla usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel. Meid hindavad kõrgelt õpilased, nende vanemad, kogukond ja üldsus. Meie õpilastel on suutlikkus luua uut teadmist, nad on ennast usaldavad, eneseväärikad, ettevõtlikud ja aktiivsed. Kannavad selgelt eetilisi tõekspidamisi, on ausad ja usaldusväärsed ning jälgivad säästvat keskkonda hoidvat ideoloogiat. Meie kooli töötajatel ja õpilastel on oskus hoida end vaimselt ja füüsiliselt heas vormis, on kohanemisvõimelised ja avatud uutele väljakutsetele ning õppimine on kujunenud elulaadi osaks.

Kooli põhiväärtused:

 1. Kooli avatus ja positiivse kogemuse jagamine – tahame olla õppe- kasvatusvaldkonnas parimad asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumise ja vastutustundega. Toetume pedagoogilises tegevuses kaasaegsetele ja teoreetilistelt põhjendatud lähenemisviisidele. Pidevalt juurde õppivad töötajad on varandus, mis võimaldab edasi areneda. Meie tegevus on arusaadav ja avatud nii kolleegidele, partneritele kui avalikkusele.
 2. Meeskonnatöö ja koostöö lastevanematega – tahame olla usaldusväärsed, õiglased ja koostööle avatud partnerid, kuna parimad tulemused tekivad koostöös. Austame ja arvestame oma partnereid ning nende seisukohti.
 3. Loovuse ja uuriva tegevuse toetamine – õpime igast kogemusest ja arendame loovust iseendas, et luua uudseid lahendusi. Oleme avatud uuendustele ning mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi haridussüsteemis. Toetame uute teadmiste otsinguil maailma uurimist ning suuname küsima, avastusi tegema ja saadud tulemusi kontrollima.
 4. Väärikus, traditsioonide austamine ja kooli ajaloo väärtustamine – oleme usaldusväärsed ja vastutame oma sõnade, valikute ja käitumise eest. Suhtleme inimestega avatult, sõbralikult ja viisakalt. Eesti Vabariik on meie kodumaa ning me armastame, austame ja hoiame seda. Hoiame au sees Eesti rahvussümboleid, eesti keelt ja kultuuri. Loome ja väärtustame oma kooli ajalugu.

Arengukava perioodi 2017-2020 põhieesmärgid:

 1. Kool on juhitud asjatundlikult ja juhtimiseks vajalikud otsused on tehtud kaalutletult.
 2. Koolis töötavad pädevad ja motiveeritud õpetajad.
 3. Koolis on kaasaegne ja turvaline õpi- ja töökeskkond.
 4. Õpilastel on oma võimetest lähtuvalt suurepärased õpitulemused ja saavutused.
 5. Kooliperel on oma kooli tunne. Koolil on oma sümboolika ja traditsioonid.
 6. Oleme usaldusväärsed ja uuendusmeelsed koostööle avatud partnerid.
 7. Koolis on usaldusväärsed suhted ja iga koolipere liige vastutab oma valikute eest.