Kaks uudset interaktiivset seadet LÜ

Täna jõudsid meie kooli 2 uudset interaktiivset seadet LÜ. Oleme sihiks võtnud pakkuda igal koolipäeval liikumisrõõmu nii õpilastele kui õpetajatele. Uuringud näitavad, et vähesel liikumisel on negatiivne mõju õpilaste tervisele, heaolule, õpitulemustele ja koolirõõmule, mida vähendab omakorda ka ainete liigne killustatus ja teoreetilisus. Kuivõrd teadmisi omandatakse kaasajal mitte niivõrd nende endi pärast, vaid vajadusest neid kasutada, muutub oluliseks see, kuidas seostada õpitud teadmisi ja oskusi nii ühes õppeaines, ainevaldkondades kui ka erinevate õppeainete ja-valdkondade vahel. Liikumisvõimaluste suurenemine parandab mõtlemis- ja õpivõimet.  

Nende eesmärkide elluviimiseks soetasimegi 2 uudset interaktiivset mänguväljakut LÜ (https://play-lu.com/). Antud seadet pole Eestis veel üheski koolis. LÜ võimaldab läbi liikumise lõimida erinevaid õppeaineid ja kinnistada teadmisi, arendada õpilaste koostööoskuseid, meeskonnatööd. LÜ rakendamine ainetundides võimaldab läbi praktiliste tegevuste kinnistada teoreetilisi teadmisi. 

Üks mobiilne seade paigutatakse Kesklinna koolide võimlasse, kus on kolme kooli  igapäevases ühiskasutuses. Projektipartneriteks on koolid (Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Sütevaka Humanitaargümnaasium), kes jagavad igapäevaselt Kesklinna koolide võimlat ainetundide läbiviimiseks ning kellega koostöö on meil olnud pikaajaline erinevate spordiürituste korraldamisel (nt kolme kooli pargijooks, ülelinnaline HEV laste spordipäev). Lisaks kaasame Pärnu Kesklinna Lasteaia.

Teine mobiilne seade jääb eelkõige Kuninga Tänava Põhikooli hoones põhiainetundides. Alustame 2022. septembris koolis uuendusliku 1. klassi interaktiivse õppeprogrammiga kasutades LÜd. Klassiõpetaja viib 1. klassi õpilastele iganädalaselt läbi vähemalt ühe ainetunni interaktiivsel mänguväljakul. Lisaks võimaldab seade viia ainetunde läbi inglise keeles, matemaatikas, loodus- ja sotsiaalainetes lõimituna liikumisega.

Täna paigaldati mõlemad seadmed ja viidi läbi esmane koolitus projektigrupi liikmetele. Uuest nädalast saavad juba õpilased seadet kasutada nii kehalise kasvatus etundides, spordivahetundides kui ainetundides.

Nende ostmist  rahastati “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine“ elluviimiseks struktuuritoetuse projekti  rahadega Klass+.

Vaata lisaks ka

Õppeaasta viimased tunnid matemaatika süvarühma õpilastel

Maikuu tunnid matemaatika süvarühma õpilastel ei olnud tavapärased. Kuna õppeaasta jooksul oli vaja palju pingutada …