Uurimistöö

Uurimistööga seonduvad kuupäevad/tähtajad 2017/18 õppeaastal on järgmised:

I. Töö teema ja juhendaja valimine – tähtaeg 4.10.2017
Töö teema ja juhendaja valik. Töö esialgse sisukorra koostamine (koos juhendajaga) ning ühe allika (raamatu, veebilehe) nimetamine. Esita uurimistöö leht kooli.

II. Vahekaitsmine – arvutiklassis (november 2017)
Valmis peavad olema uurimisküsimused ja 1-3 lehte teoreetilist materjali.

III. Ülevaade teoreetilisest materjalist. Õpilase enesehinnang, juhendaja hinnang ülesannete täitmise kohta.
Tähtaeg – 13.12.2017. Esita uurimistöö leht.

IV Eelkaitsmine. (12.02-14.02.2018)
Sisukord peab olema valmis. Teoreetilisest osast peab olema valmis vähemalt 10.lk ning selle peab olema juhendaja üle vaadanud ning suures osas ka heaks kiitnud (võib olla üksikuid parandusi). Õpilane peab oskama tutvustada uurimusliku osa ideed (kui see valmis ei ole). Esita uurimistöö leht.

VI. Valmis töö esitamine – 21.03.2018

Uurimistöö hindamine
Maksimaalselt on võimalik uurimistöö eest koguda 100 punkti, hinne kujuneb kooli hindamisreeglite põhjal järgmiselt:
Hinne “5” 90-100 punkti
Hinne “4” 75-89 punkt
Hinne “3” 50-74 punkti
Hinne “2” 20-49 punkti

Uurimistööd hinnatakse järgmiselt:

Punktide arv Kes hindab Mida hinnatakse
20 punkti Juhendaja ja kaitsmis-komisjon Hinnang töö protsessile
Hinne kujuneb õppeaasta jooksul, sisulise töö põhjal. Hindavad nii juhendaja kui eksamikomisjon. Hindamisleht on õpilase käes ning vastavalt määratud tähtaegadele esitab ta selle eksamikomisjonile ja töö juhendajale.
10 punkti Töö juhendaja Juhendaja hinnang
Töö juhendaja annab hinnangu töö protsessile ning töö sisule.
Vt. lisaks juhendaja hindamislehte JUHENDAJA HINNE
10 punkti Töö retsensent Retsensendi hinnang tööle
Retsensent vaatab töö üle ning hindab töö eesmärkide olemasolu, teema ja sisu kooskõla, kasutatud allikate piisavust, kirjavigade esinemist ning töös kasutatud keele ja terminoloogia korrektsust. Retsensent esitab töö kohta vähemalt 2-3 küsimust, parandab töös esinenud vead ning kirjutab soovi korral juurde ettepanekuid/soovitusi.
Vt. lisaks retsensendi hindamislehte RETSENSIOON
10 punkti Kaitsmis-komisjon Uurimusliku osa hinne
Töö uurimusliku osa olemasolu. Hinnatakse uurimusliku osa pikkust (3-… lk.), sisu ning teemale vastavust.
10 punkti Kaitsmis-komisjon Hinnang töö sisule
Uurimistöö sisulise osa hindamisel arvestatakse järgmiseid küsimusi:
* Kas töö vastab teemale?
* Kas töö annab (piisava) ülevaate antud teemast?
* Kas töö sisuline osa toetub enam kui kolmele allikale (siin ei arvestata jooniste ja tabelite allikaid)?* kas ühe alapeatüki raames on kasutatud vähemalt kahte allikat ja nendest on kokku kirjutatud loogiline tekst?
* Kas töö on seotud õppekavaga?
* Kas töö mahub määratud piiridesse (uurimistöö sisulise osa pikkus on 20-50 lk.)

20 punkti
Kaitsmis-komisjon Hinnang töö vormistusele
*Töö koostatud arvutil, A4 formaadis, köidetud, tiitelleht korrektne ja nõuetele vastav, lehenumbrid lisatud (tiitellehel number puudub) – 1 punkt
* Peatükid algavad uuelt lehelt, alapeatükid mitte. Peatüki ja sellele järgneva alapeatüki vahel on selgitav/sissejuhatav tekst. Kui peatükis on vaid üks alapeatükk, siis seda ei nummerdata vaid jäetakse töösse tavalise lõiguna – 4 punkti
* Tekst ühtlases fondis (TNR), kirja suurus (12), reavahe (1,5) – 2 punkti
* Sisukord koostatud automaatselt ja kujundatud- 3 punkti
* Tabelid ja joonised paigutatud sobivalt, viidatud, peal(all)kirjastatud – 3 punkti
* Tekstis viidatud allikatele, kõik töös viidatud allikad on esitatud kasutatud kirjanduse loetelus (ning vastupidi – loetelus ei esine ükski allikas, mida töös ei ole kasutatud) – 5 punkti
* Kasutatud allikate loetelu korrektne – 2 punkti
20 punkti Kaitsmis-komisjon Hinnang esinemisele (töö kaitsmisele)
Kehahoiak ja silmside – 4 punkti.
Intonatsioon ja žestid. Diktsioon. Hääle valjus. Tempo. Kehahoiak on korrektne, vaba ja loomulik. Esineja loob kõigi kuulajatega silmsideme. Esineja räägib ilmekalt (intonatsioon vastab ettekande sisule). Žestid on loomulikud ja toetavad räägitavat. Esineja diktsioon on korrektne – hääldab sõnad korralikult välja, seal hulgas liit- ja võõrsõnad. Esinejat on kuulda kõikides ruumi osades 100% ulatuses ettekande ajast. Ettekande tempo on hea – pole liiga kiire ega ka liiga aeglane. Pausid on õiges kohas ja neid on piisavalt.
* Märkmete kasutamine – 4 punkti.
Esineja ei kasuta märkmeid või kasutab neid ainult põhipunktide meelespidamiseks. Esineja ei loe teksti maha (paberilt, slaidilt). Slaididel olevad märksõnad toetavad esinemist.
* Slaidide kujundus, slaidide kasutamine – 4 punkti.
Pildid ja tekst on kooskõlas. Tekst on loetav, ei esine õigekirjavigu. Taust ja tekst on kooskõlas. Slaidide vaheldumine on loogiline ja vastab ettekande edenemisele.
* Sisu – 4 punkti.
Ettekande sisu vastab püstitatud ülesandele ja teemale. Õpilane teeb oma tööst kompaktse kokkuvõtte, pühendades enam-vähem võrdsel aega kõikidele töö osadele (ühe osa eelistamine on põhjendatud).
* Küsimustele vastamine – 4 punkti.
Õpilane oskab vastata kõikidele otseselt tööga seonduvatele küsimustele. Vajadusel leiab töös sobiva koha ja viitab sellele. Teemaga seotud küsimustele annab õpilane vastuse kohe või palub vastamiseks lisaaega.

 

Uurimistöö kaitsmine
1. Õpilane tutvustab oma tööd, kasutades arvutis koostatud esitlust. Ettekanne peab sisaldama töö eesmärke ning lühiülevaadet tööst. Ettekande pikkus 5-7 minutit.
Slaidide koostamisel pea silmas, et need ei sisaldaks liiga palju teksti ja info oleks esitatud märksõnades (nii palju kui võimalik). Kasuta diagramme, pilte ja jooniseid. Kaitsekõne ajal peavad koostatud slaidid toetama sinu juttu, slaididelt mahalugemine ei ole soovitav/lubatud. Kaitsekõne ja slaidid tuleb töö juhendajaga kooskõlastada (juhendaja peab olema näinud nii slaide kui ka valmis kaitsekõnet).
2. Loetakse ette töö retsensioon ja retsensendi küsimused (retsensiooniga saab õpilane tutvuda 3 päeva enne kaitsmisele tulekut. NB! Retsensendil on aega töö retsenseerimiseks vähemalt 1 nädal, tähtajast oluliselt hiljem esitatud töödele ei garanteeri kool võimalust enne kaitsmist retsensiooniga tutvuda). Õpilane vastab retsensendi küsimustele.
3. Kaitsmiskomisjoni  (juhtkonna esindaja ja kooli pedagoogid) liikmed esitavad  kommentaarid töö kohta ning küsimused. Õpilane vastab küsimustele.

* Ühele töö kaitsmisele arvestatakse umbes 15-20 minutit.
* Kuna on tegemist eksamiga, siis õpilastel ei ole lubatud eksamiruumist kaitsmise ajal väljuda (lubatud on väljuda vaheaegadel). Riietus peab olema korrektne.
* Õpilased saavad hinnangulehed ning hinded teada bloki lõpus (olenevalt kaitsjate arvust võib olla ühel kaitsmise päeval üks või kaks blokki esinejaid). Ajagraafik selgub enne kaitsmist esitatud tööde põhjal.

Uurimistöö koostamise juhendid UUS (täiendatud 01.2015)

Videod uurimistöö koostamise kohta (Akadeemiake)

õpiabi

————————————————————————————————

: https://tallinnuni.qualtrics.com/jfe/form/SV_085cec23fKDG9iS