Four Cs for the 21st Century – Curiosity, Cooperation, Communication and Creativity

2017/18 ja 2018/19 õppeaastal osaleme ERASMUS+ projektis “Four Cs for the 21st Century – Curiosity, Cooperation, Communication and Creativity” ehk siis 21. sajandi 4 C-d: uudishimu, koostöisus, suhtlus ja loomingulisus.

Projekt kestab 24 kuud ehk kaks õppeaastat.

Projekti kõige olulisem eesmärk on Euroopa Komisjoni üks eesmärke – vähendada töötust noorte hulgas ja suurendada tänaste õpilaste läbilöögivõimet tööturul.

Projekti prioriteet 1: teadmiste ja oskuste omandamisvajaduse tähtsustamine

4 olulist omadust:

1) Uudishimu:
– Tööturu võimaluste uurimine, enda karjäärivõimaluste monitoorimine.
– Enda tugevuste, nõrkuste, huvide, motivatsiooni ja vajaduste määratlemine.

2) Koostöisus:
– Tööturul vajalike oskuste omandamine ja arendamine (meeskonnatöö, projekipõhine tegevus, konfliktide lahendamise oskus).
– Isiklike omaduste arendamine (emotsionaalne intelligentsus, enesejuhtimine, interkultuuriline õppimine).
– Iga õpilase suunamine ja arendamine, et ta omandaks oskused olemaks teadlik ja vastutusvõimeline ühiskonnaliige.

3) Suhtlus:
– Õpilaste suunamine ja motiveerimine enda karjääri planeerimisel (strateegiline planeerimine, CV kirjutamine, tööintervjuude simulatsioon).
– Suhtluspädevuse arendamine, kõneoskuse parendamine.
– Keeleoskuse arendamine nii emakeeles kui õpitavates võõrkeeltes.
– Teadlikkuse tõstmine kultuurilisest mitmekesisusest ja õppimine kultuuriliste erinevustega toime tulema.

4) Loomingulisus:
– Õpilaste suunamine “kastist välja” mõtlema, eriti seoses nende tulevikuga.
– Õpilaste suunamine arutlema nende põlvkonna rolli üle Euroopas ja Euroopa tööturul.
– Teadmiste omandamine ja rakendamine teemadel, nagu ettevõtlus, kriitiline mõtlemine, riskid, juhtimine, vastutus, vabatahtlikkus.

Prioriteet 2: avatud ja innovaatilised praktikad seoses digiõppega
Eesmärgid:
Õpilaste suunamine erinevate IT võimaluste poole: eTwinning keskkond, veebilehe loomine ja administreerimine, ettekannete ja küsitluste tegemine veebis, filmide monteerimine, pilditöötlus, lendlehtede kujundamine arvutis (veebidisain).

Prioriteet 3: Õpetajate professionaalsuse tõstmine
Eesmärgid:
– Õppekavaüleste meetodite rakendamine.
– Kogemustevahetamine, üksteiselt õppimine ja vastastikune õpetamine koostöise õppimise kaudu, ühiselt õppimine, projektõpe, probleemipõhine õpe, ümberpööratud klassiruum.
– Õpetajate digipädevuste arendamine, uute oskuste ja teadmiste õpetamine.

Partnerriigid on Saksamaa (peakoordinaator), Hispaania, Itaalia, Holland ja meie ehk Eesti.

Tehtud tegevused:

* Kooli näitering pani projekti raames kokku video, kus tutvustati eestlaste olemust. Video läks ettekandmisele Itaalia projektilähetusel.

Video tõelistest eestlastest: vaata siit.

Voldikud
Kuidas arendada pehmeid oskusi?
voldik 1
voldik 2
Millega arvestada välismaale õppima minnes?
voldik 3
voldik 4
voldik 5